Budimex.pl

Respect Index

Budimex nieprzerwanie od 2011 roku pozostaje w składzie RESPECT Index.

 RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks giełdowy skupiający akcje spółek odpowiedzialnych społecznie. Indeks powstał w 2010 r. Spółki należące do RESPECT Index przechodzą trzyetapowe badanie zakończone audytem w firmie mającym potwierdzić najwyższe standardy CSR realizowane przez spółkę. Taka weryfikacja dokonywana jest raz w roku. Partnerami projektu są GPW, Deloitte i SEG.

 

Aktualna koncepcja projektu RESPECT Index jest kontynuacją działań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podjętych w roku 2009, których efektem było powstanie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych.

 

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in.  jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

 

Projekt jest realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

Przeprowadzane cyklicznie badanie jest adresowane do polskich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW i ma na celu dokonywanie aktualizacji składu indeksu RESPECT.

 

W skład RESPECT Index, w wyniku weryfikacji stopnia spełnienia przyjętych kryteriów, wchodzą każdorazowo wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

 

Zakres badania

Analizą objęte są spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem spółek z rynku NewConnect, spółek zagranicznych i będących w dual listingu. Pierwsze dwa etapy badania prowadzone są niezależnie i bez udziału samych spółek, wyłącznie na podstawie informacji ogólnodostępnych. Dopiero trzeci etap badania przewiduje bezpośrednie wizyty w siedzibach spółek i wymaga ich zgody na udział w projekcie.

Po dokonaniu wstępnej klasyfikacji spółek pod względem spełnienia kryterium płynności, przedmiotem badania są praktyki spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze ich działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników.

 

Proces klasyfikowania spółek obejmuje trzy etapy

1/ Etap I ma na celu wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które znajdują się w portfelach indeksów:

    WIG20, mWIG40, sWIG80

 

2/ Etap II obejmuje ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dokonywaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, na podstawie ogólnodostępnych, publikowanych przez spółki, raportów oraz ich stron internetowych.

 

3/ Etap III to ocena poziomu dojrzałości spółek w zakresie społecznej odpowiedzialności, dokonywana na podstawie ankiet wypełnianych przez spółki, które podlegają szczegółowej weryfikacji przeprowadzanej przez Partnera Projektu – firmę Deloitte.

 

Wyniki III etapu stanowią podstawę dla wyłonienia ostatecznej listy spółek - uczestników indeksu RESPECT.

 

Aktualizacja listy uczestników indeksu, a więc proces samego badania jest realizowany w odstępach półrocznych.

 

RESPECT Index jest indeksem dochodowym, tzn. przy jego obliczaniu uwzględniane są dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks uwzględnia w swoim portfelu spółki, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Partnera Projektu w ramach III etapu badania. Liczba uczestników indeksu jest zmienna.

 

Pakiety spółek w indeksie (wagi) stanowią liczbę akcji w wolnym obrocie pomniejszoną o liczbę akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego. Są one zaokrąglane do pełnych tysięcy. Udziały największych spółek w indeksie są limitowane do 25%, gdy indeks liczy mniej niż 20 uczestników i do 10%, gdy liczba uczestników indeksu jest wyższa niż 20 spółek.

 

Indeks obliczany jest w sposób ciągły w minutowych odstępach czasu. Wartość otwarcia indeksu jest publikowana po otwarciu sesji w przypadku, gdy kursy spółek pozwalają na wycenę co najmniej 65% portfela indeksu na tej sesji. Wartość zamknięcia indeksu podawana jest po zakończeniu sesji.


RESPECT Index
( więcej )

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

Cele / strategia CSR na lata 2016 - 2020
( więcej )

W ramach prowadzonej polityki CSR Budimex wyznacza średniookresowe cele, zatwierdzane i regularnie monitorowane przez Komitet CSR.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.

Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu