Budimex.pl

Władze

Zarząd

Dariusz Blocher
Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. 
Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom - Fakop. W latach 1993 - 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej "Proman" s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. 
W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). 
Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu SA i członka zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 jest prezesem Zarządu, dyrektorem generalnym Budimeksu SA.

Jacek Daniewski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego

Ukończył Uniwersytet Warszawski. W 1978 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie.

W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny.

W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych.
Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Budimeksie Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, w okresie od 1996 roku do dnia przekształceń strukturalnych w grupie kapitałowej Budimex, pełnił funkcję koordynatora zespołu radców prawnych w Budimeksie Dromeksie.
W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego.
W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA.

Radosław Górski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Budownictwa Ogólnego

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Politechniki Poznańskiej. W 2010 roku ukończył  program Management prowadzony przez ICAN INSITUTE.  Po studiach w 1997 roku rozpoczął pracę w Budimeksie SA, gdzie od 2004 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu, od 2007 Dyrektora Oddziału Budownictwa Ogólnego Wschód. Od 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Budownictwa i kieruje dywizją Budownictwa Ogólnego.

Cezary Mączka
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990). Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002) i aplikację prokuratorską.

W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real).

W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE. Na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego.

1 grudnia 2015 r. objął stanowisko  dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimeksie SA.

Artur Popko
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA.

Henryk Urbański
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami

Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Handlu Zagranicznego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Ukończył również Podyplomowe Studia z Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Advanced Management Program w IESE Business School (Uniwersytet Nawarry).

W Budimeksie zatrudniony był w latach 1979-1992, gdzie pełnił funkcję m. in. zastępcy dyrektora biura odpowiedzialnego za rynek bliskowschodni. Od 1993 do 1996 roku był dyrektorem ds. ekspansji w Makro Cash and Carry odpowiedzialnym za rozwój sieci handlowej w Polsce. W latach 1996-1998 w ramach Grupy Metro pełnił funkcję dyrektora rozwoju w firmie Praktiker Polska. Od 1998 r. do 2000 r. był prezesem Zarządu w firmie Ahold Polska Real Estate, a także członkiem Zarządu firmy Ahold Polska odpowiedzialnym za rozwój sieci sklepów firmy w Polsce. W roku 2001 objął stanowisko prezesa Zarządu w Budimeksie Nieruchomości, gdzie rozwija działalność deweloperską, a także prowadzi restrukturyzację w zakresie gospodarki nieruchomościami zgodnie z przyjętą strategią Grupy Budimex.

Marcin Węgłowski
Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był w BDO Binder Sp. z o.o. w departamencie Audytu.
Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych.
W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland.
Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS.
Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.

Rada nadzorcza

Marek Michałowski
przewodniczący rady

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku Prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo-Wschodnią. W latach 2001-2013 prezes Rady, a następnie prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

Juan Ignacio Gaston Najarro
wiceprzewodniczący rady

Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.

 

Igor Chalupec
sekretarz rady

Igor Chalupec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). W latach 1991-1995 założyciel, a następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (dawniej CBM Pekao SA). Był również przewodniczącym samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 –   rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta w 2006 r. – największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Od 2007 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions firmy działającej w sferze usług finansowych i prowadzącej doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć, określania i implementacji strategii wyjścia z inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-obecnie), PZU Życie (2008-obecnie), Banku Handlowego w Warszawie (2009-obecnie). Od 2008 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Capital, firmy koncentrującej zarządzającej funduszami private equity na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Fundacji Nadzorczej Instytutu Spraw Publicznych. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Współautor książki "Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN" poświęconej nabyciu rafinerii w Możejkach.

 

Marzenna Anna Weresa
członek rady

Marzenna Anna Weresa jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Od 2003 roku doktor habilitowany Nauk Ekonomicznych. Obecnie jest dyrektorem i profesorem Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1989 – 1994 była Kierownikiem Biura d/s Handlu Zagranicznego, a od 1991 r. wiceprezesem Zarządu w EDMAR Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. W latach 1996 – 1997 była Konsultantem w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001 – 2005 pełniła funkcje wiceprezesa Zarządu, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2008 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 16.12.2015 r. Marzenna Anna Weresa jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Javier Galindo Hernández
członek rady

Javier Galindo Hernández inżynier budowlany, absolwent Politechniki Madryckiej, posiada dyplom MBA (Instituto de Empresa), ukończył PADE, Program zarządzania na wysokim szczeblu (IESE) oraz Program rozwoju dla osób na kierowniczych stanowiskach (w Whittemore School of Business & Economics Uniwersytetu New Hampshire USA). W Grupie Ferrovial od 1987 r., początkowo jako dyrektor projektów, następnie kontroler w Dziale Finansów, Planowania oraz Kontroli Grupy.
Po fuzji spółek Ferrovial SA i Agroman SA, pełnił funkcję dyrektora finansowego Ferrovial Agroman SA. Jako dyrektor ds. finansów i rozwoju spółki odpowiedzialny był za określanie oraz opracowywanie strategii dla krajowych i międzynarodowych zakupów (najważniejszym był zakup Budimeksu oraz spółki budowlanej Webber w Teksasie, USA).

Piotr Kamiński
członek rady

Piotr Kamiński  jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 uczestniczył w elitarnym programie dla kadry zarządzającej IESE Business School - Advanced Management Program University of Navarra. Od 1995 r. do 2000 r. był dyrektorem Departamentu Spółek Publicznych i Finansów KPWiG. W latach 1998-2001 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W latach 2000-2003 zajmował stanowisko wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. członek Zarządu PKO Banku Polskiego SA. W latach 2006-2009 był prezesem Zarządu Banku Pocztowego SA. Od czerwca 2009 r. jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów. Ukończył kurs dla kandydatów do rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa i posiada stosowne uprawnienia. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa w PZU SA. Jest również niezależnym członkiem rad nadzorczych Pamapol SA, Wielton SA, Go Towarszystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, a także przewodniczącym rad nadzorczych MGW CCG Sp. z o.o. oraz Pentacomp Systemy Informatyczne SA.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 16.12.2015 r. Piotr Kamiński jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez
członek rady

José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Od 1983 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa prawnego w Instituto de Empresa. W 1981 r. podjął pracę w Grupie Ferrovial, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Prawnego Ferrovial Agroman SA. Od 25 lat jego kariera zawodowa związana jest z zagadnieniem kontraktów publicznych, w szczególności z realizacją budów.

Janusz Dedo
członek rady

Janusz Dedo jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendysta rządu amerykańskiego na Uniwersytecie w Minnesocie. Karierę zawodową rozpoczynał w Instytucie Gospodarki Światowej, gdzie zajmował się oceną sytuacji na Światowych rynkach surowcowych. Od czerwca 1987 był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w Biurze Współpracy z Bankiem Światowym. Obecnie jest prezesem Zarządu HSBC Bank Polska S.A. od sierpnia 2005 roku. Wcześniej, w latach 1998-2004, był wiceprezesem zarządu Banku PEKAO S.A. odpowiedzialnym za pion bankowości detalicznej, a następnie prezesem Banku PEKAO Ukraina Ltd., którą pełnił do lipca 2006 roku. Zasiadał również w regionalnych i globalnych strukturach zarządczych organizacji MasterCard. Od wielu lat Janusz Dedo pełni funkcję członka Rady Związku Banków Polskich, a od czerwca 2011 roku również funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 16.12.2015 r. Janusz Dedo jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Budimeksu SA.

Fernando Luis Pascual Larragoiti
członek rady

Fernando Luis Pascual Larragoiti jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program). Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 – 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a od roku 2008 zarządza krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji. Od 24 kwietnia 2014 do 18 grudnia 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Budimeksu SA

Składy osobowe Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

 

1. Marzenna Anna Weresa - przewodnicząca
2. Janusz Dedo
3. Javier Galindo Hernandez

 

Komitet Wynagrodzeń:

 

1. Marek Michałowski - przewodniczący
2. Igor Chalupec,

3. Juan Ignacio Gaston Najarro

 

Komitet Inwestycyjny:

 

1. Piotr Kamiński - przewodniczący

2. Javier Galindo Hernandez,

3. Fernando Luis Pascual Larragoiti


Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje ze Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki - nowe przepisy, ustawy,  zarządzenia i zmiany oraz informacje dla przedstawicieli mediów o możliwości i sposobie wzięcia udziału w posiedzeniach.  

Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu