Budimex.pl

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex

Data aktualności: 27 kwietnia 2018
Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2018 dobrymi wynikami – o 27% wyższą rok do roku sprzedażą, satysfakcjonującą rentownością i wynikiem netto na poziomie 63 milionów złotych.

 

Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym (17%), jak i deweloperskim (106%). Istotny wzrost sprzedaży w segmencie deweloperskim wynika z przekazania aż 688 mieszkań w stosunku do 409 mieszkań w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w segmencie budowlanym wzrosły o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i były na najwyższym historycznie odnotowanym poziomie w pierwszym kwartale. W tym samym czasie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 28,2%. Aktualny portfel zamówień pozwala nam patrzeć optymistycznie na sprzedaż, w związku z tym spodziewamy się utrzymania pozytywnej dynamiki w kolejnych kwartałach.

 

Wzrostowi przychodów Grupy Budimex w pierwszym kwartale 2018 towarzyszył spadek rentowności. Grupa osiągnęła rentowność zysku brutto przed podatkiem na poziomie 6,0%, przy czym w segmencie budowlanym było to 4,4%. Postrzegamy ten wynik jako bardzo dobry, w szczególności w odniesieniu do rentowności całego sektora budowlanego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego już w 2017 roku branża odnotowała spadek rentowności zysku brutto do 3,8% wobec 5,0% w roku 2016. Jest to konsekwencja obserwowanej od kilku kwartałów rosnącej presji cenowej ze strony podwykonawców oraz istotnego wzrostu płac i cen materiałów. Wskaźniki indeksacji zawarte w aktualnych zapisach kontraktowych nie oddają rzeczywistości, w konsekwencji całe ryzyko kosztowe jest po stronie generalnych wykonawców. Dlatego też rozpoczynamy negocjacje z inwestorami odnośnie waloryzacji wynagrodzenia, których celem jest pokrycie strat wynikających z ponadprzeciętnych wzrostów cen kluczowych asortymentów. Ze względu na ambitne plany inwestycyjne kluczowych inwestorów, rok 2018 najprawdopodobniej nie przyniesie stabilizacji. Pomimo tego, w kolejnych kwartałach będziemy pracować nad utrzymaniem stabilnej rentowności, powyżej wskaźników rynkowych.

 

Na koniec marca 2018 roku portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął 10,4 miliarda złotych i był zbliżony do poziomu z grudnia roku 2017. W ciągu trzech miesięcy 2018 roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 1,1 miliarda złotych. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację na rynku podchodzimy selektywnie do nowych kontraktów i nie planujemy dalszej rozbudowy portfela zamówień. Widoczna jest zmiana podejścia do nowych ofert u większości wykonawców. Coraz częściej na rynku obserwujemy sytuacje, w szczególności w segmencie kolejowym, gdzie najniższe oferty istotnie przekraczają budżet zamawiającego. Rynek jest coraz bardziej nasycony, a ryzyko dalszej presji kosztowej skłania branżę do szczególnie ostrożnego i rozważnego podejścia do kalkulacji nowych kosztorysów.

 

W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu spadek poziomu gotówki. Mimo to, na koniec pierwszego kwartału 2018 roku Grupa Budimex utrzymuje pozycję gotówkową netto na satysfakcjonującym poziomie 1,55 miliarda złotych.  

 

W pierwszym kwartale 2018 roku przedsprzedaż mieszkań w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 270 mieszkań w porównaniu do 392 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obecnie w budowie jest blisko 3 tysiące mieszkań, a na klientów oczekuje jeszcze 957 lokali.

 

W trakcie roku Budimex Nieruchomości planuje rozszerzyć ofertę o kolejne około 3 tysiące mieszkań, co powinno zaowocować przyspieszeniem przedsprzedaży w drugiej połowie roku. Aktualnie posiadany bank ziemi pozwala nam na wybudowanie kolejnych 7,6 tysięcy mieszkań.

 

Kumulacja podpisanych aktów notarialnych w pierwszym kwartale tego roku przełożyła się na istotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Oddaliśmy w ręce klientów 688 lokali m.in. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny oraz Osiedle przy Rolnej. Zysk operacyjny segmentu deweloperskiego wyniósł 27 milionów złotych i był o 128% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie rentowność operacyjna uległa poprawie i osiągnęła poziom 12,7%.

 

W związku z dobrymi wynikami roku 2017 i bezpiecznym poziomem środków pieniężnych, Zarząd zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy wynoszącej 17,61 złotych brutto na akcję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie w dniu 17 maja 2018 roku. Budimex SA wchodzi w skład indeksu WIGdiv obejmujący spółki, które regularnie wypłacają dywidendy na przestrzeni ostatnich 5 lat. Budimex SA wypłaca dywidendę nieprzerwanie od roku 2009.   

 

Kontynuując obrany w ubiegłym roku kierunek minimalizacji ryzyka braku dostępności siły roboczej, konsekwentnie zwiększamy liczbę zatrudnionych pracowników fizycznych. W pierwszym kwartale 2018 roku zatrudnienie w Grupie Budimex wzrosło o ponad 300 osób na rynku krajowym (z czego ponad 200 to pracownicy fizyczni), a łączna liczba zatrudnionych w Grupie przekroczyła 6900 pracowników.

 

Rozpoczynamy rok 2018 z rekordowym portfelem zamówień, co powinno się przełożyć na utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach. W trakcie roku będziemy musieli zmierzyć się z obserwowanym dynamicznym wzrostem cen materiałów i kosztów usług podwykonawców. Dlatego też minimalizujemy ryzyko nowo podpisywanych kontraktów oraz zmniejszamy ekspozycję na segmenty, które charakteryzują się dużą zmiennością cen robocizny oraz usług podwykonawczych. Jednocześnie będziemy koncentrować się na optymalizacji i szczególnej dbałości o koszty na kontraktach realizowanych, tak, aby utrzymać stabilną rentowność w nadchodzących miesiącach.

 

Jesteśmy spółką, która pomimo trudnych warunków rynkowych dotrzymuje zobowiązań kontraktowych i realizuje powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o najwyższą jakość. Uważamy jednak, że bez rozwiązania problemu realnej indeksacji cen oraz wprowadzenia ułatwień w zatrudnianiu pracowników z zagranicy, realizacja programu inwestycyjnego opartego o finansowanie unijne może być zagrożona.

 

 

Grupa BUDIMEX

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I kwartał 2018 roku oraz porównywalne dane za I kwartał 2017 roku.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I kwartał 2018 roku (w tysiącach złotych):

 

 

 

 Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów1 159 465210 78137 187(68 602)

1 338 831

Zysk brutto ze sprzedaży

99 13437 320

6 242

(2 455)

140 241

Koszty sprzedaży

(2 376)

(3 608)

(1 378)-

(7 362)

Koszty ogólnego zarządu

(49 554)(6 807)(1 569)4 327

(53 603)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

51 90426 7903 3261 897

83 917

Zysk/(strata) brutto

50 70527 557

824

1 813

80 899

Zysk/(strata) netto

39 37222 2662371 468

63 343

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

39 37222 2652111 472

63 320

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I kwartał 2017 roku (w tysiącach złotych):

 

 Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów990 566102 29840 259(80 383)1 052 740

Zysk brutto ze sprzedaży

 

140 11720 1274 786(2 020)

163 010

Koszty sprzedaży

(2 447)

(3 967)

(1 224)

14

(7 624)

Koszty ogólnego zarządu

(49 003)

(4 933)

(1 410)

2 579

(52 767)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

95 45911 7312 587573

110 350

Zysk/(strata) brutto

93 61712 561112573

106 863

Zysk/(strata) netto

75 00510 169(385)464

85 253

Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

75 00510 129(495)519

85 158


 
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu